Regulamin Żłobka

Klub Malucha „Małe Rączki”

Ul. Żeromskiego 32A 84-230 Rumia

Tel. 512-783-215

 

 

Klub Malucha „Małe Rączki” zwany dalej żłobkiem, mieści się przy ulicy Żeromskiego 32A  w Rumi i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej.

 

I Postanowienia ogólne

 • 1

Klub Malucha „Małe Rączki” sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat. Dzieci powyżej 3 lat (4-letnie) mogą zostać przyjęte do żłobka w przypadku odmowy przyjęcia do przedszkola.

 • 2

 

Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe oraz zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy. Ramowy plan dnia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • 3

 

Pod opieką w placówce w tym samym czasie może przebywać 20 dzieci do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

 • 4

Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz za wyjątkiem planowanych wcześniej działań.

 

 • 5

Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 17.30, z zastrzeżeniem możliwości zamknięcia placówki po odebraniu ostatniego dziecka uczęszczającego do żłobka.

 

 • 6

Żłobek może nie świadczyć usług lub skrócić godziny pracy w okresie wakacji letnich przez okres do dwóch tygodni z uwagi na konieczność remontu bądź odświeżenia placówki oraz z powodu okresowego urlopu pracowników. Okres ten zostanie uzgodniony z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi. O wyznaczeniu ww. terminu Rodzice/Opiekunowie Prawni zostaną uprzedzeniu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Za okres przestoju placówki nie będzie pobierana lub zostanie zmniejszona opłata w wysokości proporcjonalnej za każdy przestój placówki.

 

 • 7

Przy zapisach dziecka do żłobka Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do rocznej opłaty wpisowej w kwocie 250 zł na konto placówki. Opłata jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację miejsca oraz doposażenie placówki względem potrzeb dziecka (wyprawka).

 

 • 8

Czesne w formie abonamentu (wraz z dodatkowymi opłatami wg cennika) płatne jest do 5 każdego miesiąca na konto firmowe żłobka.

 

 • 9

W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do powiadomienia o tym tydzień wcześniej.

 

 • 10

Nieobecność Maluszka w placówce nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

 

 • 11

Podpisanie umowy ze żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Statutu.

 

 

 

 

 

II Obowiązki Klubu

 • 1.

Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

 

 • 2

Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

 

 • 3

Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut.

 

 • 4

Personel żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (przede wszystkim w przypadku stałego brania leków).

 

 • 5

Placówka zapewnia posiłki dowożone przez sprawdzoną firmę cateringową.

 

 • 6

Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

 

 • 7

Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

 

 

III Obowiązki Rodzica/Opiekuna

 • 1

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu. Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania w siedzibie placówki.

 

 • 2

Rezerwacji miejsca w żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej w momencie podpisania Karty zgłoszenia dziecka. W innym przypadku zgłoszenie wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

 

 • 3

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki (pobierana opłata „wpisowe” nie uwzględnia takich rzeczy jak pieluszki jednorazowe, smoczek, butelka, czy ubezpieczenie).

 

 • 4

Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel żłobka o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8.00 tegoż dnia.

 

 • 5

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzić zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do placówki.

 

 • 6

Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

 

 • 7

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego do końca miesiąca, w którym dziecko uczęszcza do placówki.

 

 • 8

W przypadku zmiany adresu lub numeru telefonu Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie żłobka.

 

 

IV Postanowienia końcowe

 • 1

W prawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem.

 

 • 2

Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

 

 • 3

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na stronie internetowej placówki oraz portalu Facebook.

 

 • 4

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki.

 

Regulamin został nadany przez Dyrektora Placówki i wchodzi w życie z dniem podjęcia.