Regulamin Żłobka
Klubu Malucha „Małe Rączki”
Ul. Żeromskiego 32A 84-230 Rumia

Klub Malucha „Małe Rączki” zwany dalej żłobkiem, mieści się przy ulicy Żeromskiego 32A w
Rumii i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej.

I Postanowienia ogólne

§1

Klub Malucha „Małe Rączki” sprawuje funkcję opiekuńczo – wychowawczą nad dziećmi w
wieku od 1 roku do 3 lat. Dzieci powyżej 3 lat (4-letnie) mogą zostać przyjęte do żłobka w
przypadku odmowy przyjęcia do przedszkola.
§2

Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i
dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe oraz zajęcia z
języka angielskiego w formie zabawy. Ramowy plan dnia stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu.

§3

Pod opieką w placówce w tym samym czasie może przebywać 20 dzieci do 10 godzin
dziennie względem każdego dziecka.

§4

Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
za wyjątkiem planowanych wcześniej działań.

§5

Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 17.30,  z zastrzeżeniem możliwości zamknięcia placówki po odebraniu ostatniego dziecka uczęszczającego do żłobka

§6

Żłobek może nie świadczyć usług lub skrócić godziny pracy w okresie wakacji letnich przez
okres do dwóch tygodni z uwagi na konieczność remontu bądź odświeżenia placówki oraz z
powodu okresowego urlopu pracowników. Okres ten zostanie uzgodniony z
Rodzicami/Opiekunami Prawnymi. O wyznaczeniu ww. terminu Rodzice/Opiekunowie
Prawni zostaną uprzedzeniu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Za okres przestoju
placówki nie będzie pobierana lub zostanie zmniejszona opłata w wysokości proporcjonalnej
za każdy przestój placówki.

§7

Przy zapisach dziecka do żłobka Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do rocznej opłaty
wpisowej w kwocie 200 zł na konto placówki. Opłata jest bezzwrotna i zapewnia rezerwację
miejsca oraz doposażenie placówki względem potrzeb dziecka (wyprawka).

§8

Czesne w formie abonamentu (wraz z dodatkowymi opłatami wg cennika) płatne jest do 5
każdego miesiąca na konto firmowe żłobka.

§9

W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/Opiekun Prawny
zobowiązany jest do powiadomienia o tym tydzień wcześniej.

§10

Nieobecność Maluszka w placówce nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej,
która jest gwarancją zachowania miejsca.

§11

Podpisanie umowy ze żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Statutu.

II Obowiązki Klubu
§1.

Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i
pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

§2

Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie,
higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel
może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

§3

Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka
podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60
minut.

§4

Personel żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (przede
wszystkim w przypadku stałego brania leków).

§5

Placówka zapewnia posiłki dowożone przez sprawdzoną firmę cateringową.

§6

Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w
których przebywają dzieci.

§7

Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel,
ubranka na zmianę).

III Obowiązki Rodzica/Opiekuna

§1

Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej,
uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.
Wyżej wymienione dokumenty są do pobrania w siedzibie placówki.

§2

Rezerwacji miejsca w żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej w
momencie podpisania Karty zgłoszenia dziecka. W innym przypadku zgłoszenie wygasa, a
wolne miejsce proponowane jest następnym zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

§3

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki (pobierana opłata
„wpisowe” nie uwzględnia takich rzeczy jak pieluszki jednorazowe, smoczek, butelka).

§4

Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel żłobka o nieobecności dziecka w
danym dniu najpóźniej do godziny 8.00 tegoż dnia.

§5

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzić zdrowe dziecko oraz ma obowiązek
informowania Personel o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do placówki.

§6

Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia
rozprzestrzeniania się choroby.

§7

O rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka Opiekunowie powinni poinformować
Dyrektora placówki z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty
za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

§9

W przypadku zmiany adresu lub numeru telefonu Opiekunowie zobowiązani są do
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie żłobka.

IV Postanowienia końcowe

§1

W prawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia
między żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem.

§2

Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
placówki. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu
wprowadzenia zmian.

§3

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na
stronie internetowej placówki oraz portalu Facebook.

§4

Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do
placówki.

Regulamin został nadany przez Dyrektora Placówki i wchodzi w życie z dniem podjęcia.