STATUT KLUBU MALUCHA “MAŁE RĄCZKI”

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna
§1

Klub malucha „Małe Rączki” zwany dalej “żłobkiem” lub “placówką” działa na
podstawie:
• Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.
235 ze zm.)
• Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta
Rumia.
• Regulaminu organizacyjnego.
• Innych właściwych przepisów i aktów prawnych.
• Niniejszego dokumentu.

ROZDZIAŁ II
Informacje ogólne
§2
1. Nazwa placówki: Klub Malucha “Małe Rączki”.
2. Siedziba mieści się w Rumii przy ulicy Żeromskiego 32 A
3. Osobą prowadzącą żłobek jest mgr Olga Olender zwanym dalej Dyrektorem.
4. Organem sprawującym nadzór nad placówką jest Burmistrz Miasta Rumia.

ROZDZIAŁ III

Organizacja klubu dziecięcego

§3

1. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. Placówka pracuje w godzinach od 6:30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem możliwości zamknięcia placówki po odebraniu ostatniego dziecka uczęszczającego do żłobka.
3. Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.
4. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy klubu malucha
podawane będą do wiadomości rodziców do 30 dni przed planowaną przerwą, przy czym
czesne za okres przestoju placówki nie będzie pobierane lub zostanie zmniejszone w wysokości
proporcjonalnej za każdy przestój placówki (dłuższy niż 3 dni).

§4
1. Nabór do żłobka odbywa się przez cały rok.
2. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna
prawnego “Karty zgłoszeniowej do Klubu Malucha” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do żłobka przekracza liczbę miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń.

§5

1. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź
urlopowania dziecka.

2. Czesne pobierane jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.

3. Opłata za pobyt dziecka w placówce, składa się z trzech części:
• wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną przy zgłoszeniu dziecka do Klubu Malucha
“Małe Rączki”,
• opłaty stałej – czesnego (koszt ustala Dyrektor na dany rok),
• opłaty za wyżywienie – śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek na zasadzie
cateringu (wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor na dany rok),
zasady odpłatności:
a) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu żywienia przez ilość dni
roboczych w danym miesiącu,
b) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po
powiadomieniu placówki minimum tego samego dnia do godziny 8:00,
c) zwrot z tytułu nieobecności dziecka dotyczy kosztu całodziennego wyżywienia.

§6
1. Ilość miejsc w Klubie Malucha „Małe Rączki” wynosi 20.
2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.7 pkt.2)
3. W żłobku opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do dziesięciu godzin
dziennie względem każdego dziecka.

§7

1. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:
a) rodzice zalegają z opłatami za pobyt dziecka w placówce za jeden miesiąc,
b) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do placówki dłużej niż jeden miesiąc,
c) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie “Obowiązki
wychowanków”,
d) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne z prawdą.
2. Rodzic może odwołać się od decyzji Dyrektora, w terminie 14 dni od wydania decyzji o
skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka.

ROZDZIAŁ IV

Działalność opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna

§8
1. W żłobku jest sprawowana opieka nad dzieckiem:
a) w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego z zapewnieniem dziecku
odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z
elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
b) poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.10)
2. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie
jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Dziećmi opiekuje się opiekun, który może być wspierany w swojej pracy przez drugiego
opiekuna lub osobę do pomocy/wolontariusza, a także przez praktykantów, stażystów, rodziców
oraz rodziny dzieci uczęszczających do placówki.

4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on wymagania
zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

§9

1. Placówka oferuje wychowankom w ramach czesnego zajęcia dodatkowe: ruchowe,
artystyczne, z języka angielskiego.
2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone zajęcia dodatkowe płatne.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Terminy zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych ustalane są przez Dyrektora i
podane do wiadomości rodzicom dzieci.
5. Opłata za zajęcia dodatkowo płatne uiszczana jest bezpośrednio u osoby prowadzącej dane
zajęcia.

ROZDZIAŁ V

Cele i zadania klubu dziecięcego

§10
1. Placówka realizuje następujące cele i zadania:
a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i
potencjałem rozwojowym,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
c) współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowywaniu
ich do podjęcia edukacji w przedszkolu,
2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez placówkę w ramach
następujących obszarów pedagogicznych:
a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym
otoczeniu,
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom równych
szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stworzenie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za
siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i
normami obyczajowymi,
e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
technicznym,
f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz
wyrażania własnych myśli i odczuć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz
zachowań prozdrowotnych,
i) nauka samodzielności szczególnie podczas posiłków i korzystaniu z toalety.

§11

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w placówce:
a) dzieci przebywające w placówce są pod opieką opiekuna i/lub Dyrektora, który również jest

opiekunem w placówce,
b) na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci,
c) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe lub płatne dodatkowe organizowane w placówce
znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
d) opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia
dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym,
e) każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka,
plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty,
f) opiekun, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika klubu malucha na
zastępstwo na czas swojej nieobecności,
g) opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę
upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi,
h) obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta
pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura),
i) w przypadku choroby dziecka opiekun nie zapewnia opieki nad dzieckiem, jeżeli choroba
została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w placówce, rodzice zobowiązani są do
niezwłocznego odebrania dziecka, nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej
zaświadczeniem lekarskim,
j) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników klubu malucha bez względu na
zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom,
k) w placówce nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą być stosowane wobec
wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w
nagłych wypadkach.

§12

1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających w
placówce.
2. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z
tytułu ubezpieczenia dziecka jest zawarta we „wpisowym”.
3. Obowiązkiem opiekuna jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż., przepisów
ruchu drogowego.
4. Wycieczki i spacery poza teren placówki powinny odbywać się przy udziale wymaganej
prawnie liczbie opiekunów.

ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki
§13
1. Wychowankowie placówki mają obowiązek:
a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników
jak i dorosłych,
b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce (dotyczy dzieci powyżej 2 roku
życia),
c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,
d) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.
§14

1. Każde dziecko uczęszczające do żłobka ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji
o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:
a) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego zgodnie z zasadami

higieny,
b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności, opieki i ochrony,
f) partnerskiej-przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,
g) akceptacji i tolerancji jego osoby.

§15
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie Statutu Klubu Malucha “Małe Rączki”,
b) respektowania ustaleń Dyrektora placówki,
c) poszanowanie godności dziecka,
d) wzmacnianie wysiłków placówki skierowanych na wszechstronny rozwój każdego
wychowanka,
e) przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,
f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę,
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne upoważnienie zamieszczone jest w
Karcie Zgłoszenia Dziecka do Klubu Malucha, rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich
osobę,
g) terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,
h) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§16

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem umieszczonym na tablicy ogłoszeń,
b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn, trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,
d) wyrażania i przekazywania opiekunom oraz Dyrektorowi placówki wniosków z obserwacji
dokonanych na terenie żłobka.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w placówce co najmniej 1 raz w roku lub częściej, na wniosek rodziców lub
opiekunów.

§17

1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

ROZDZIAŁ VII
Opiekunowie

§18

1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie
wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w żłobku. (Dz.U. 2013 poz.1457 Art. 16)
2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną zgodnie z obowiązującymi
programami.
3. Opiekun odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje
jego prawa.
4. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.15)
5. Do zakresu zadań opiekuna należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej zgodnie z
obowiązującym programem oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania,
d) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w placówce i
poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

e) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, zdrowotną i inną,

f) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę
pomieszczeń,
g) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i edukacji
dzieci oraz przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
h) realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,
6. Opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z
ich rodzicami w celu:
a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenie ich w życie placówki.
7. Opiekun ma prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
c) swobody wyboru metod pracy z dziećmi,
d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

ROZDZIAŁ VIII
Finansowanie

§19
1. Działalność placówki finansowana jest przez:
a) rodziców w formie wpisowego oraz czesnego za pobyt dziecka w placówce,
b) dotację unijną
c) darowizny oraz inne środki zewnętrzne.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§20

1. Statut Klubu Malucha „Małe Rączki” obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
społeczności tejże placówki: opiekunów, rodziców i pracowników obsługi.
2. Dyrektor Żłobka może dokonywać zmian w Statucie w związku z potrzebami organizacyjnymi
lub zmianą przepisów prawa.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) publikację Statutu na stronie www placówki,
b) możliwość zapoznania się z Statutem w placówce .
4. Statut Klubu Malucha „Małe Rączki” wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Dyrektor żłobka:
mgr Olga Olender