STATUT ŻŁOBKA

 KLUB MALUCHA

“MAŁE RĄCZKI”

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Podstawa prawna

 

1

 • Klub malucha „Małe Rączki” zwany dalej “żłobkiem” lub “placówką” działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)
 • Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Rumia.
 • Regulaminu organizacyjnego.
 • Innych właściwych przepisów i aktów prawnych.
 • Niniejszego dokumentu.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Informacje ogólne

 

2

 

 1. Nazwa placówki: Klub Malucha “Małe Rączki”.
 2. Siedziba mieści się w Rumi przy ulicy Żeromskiego 32 A.
 3. Osobą prowadzącą żłobek jest mgr Olga Olender zwanym dalej Dyrektorem.
 4. Organem sprawującym nadzór nad placówką jest Burmistrz Miasta Rumia.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja żłobka

 

3

 1. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
 2. Placówka pracuje w godzinach od 6:30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem możliwości zamknięcia placówki po odebraniu ostatniego dziecka uczęszczającego do żłobka.
 3. Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy klubu malucha podawane będą do wiadomości rodziców na 30 dni przed planowaną przerwą, przy czym czesne za okres przestoju placówki nie będzie pobierane lub zostanie zmniejszone w wysokości proporcjonalnej za każdy przestój placówki (dłuższy niż 3 dni).

 

4

 

 1. Nabór do żłobka odbywa się przez cały rok.
 2. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego “Karty zgłoszeniowej do Klubu Malucha” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do żłobka przekracza liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

5

 

 1. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.
 2. Czesne pobierane jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłata za pobyt dziecka w placówce, składa się z trzech części:
 • wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną przy zgłoszeniu dziecka do Klubu Malucha “Małe Rączki”,
 • opłaty stałej – czesnego (koszt ustala Dyrektor na dany rok),
 • opłaty za wyżywienie – śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek na zasadzie cateringu (wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor na dany rok),

zasady odpłatności:

a) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu żywienia przez ilość dni roboczych w danym miesiącu,

b) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu placówki minimum tego samego dnia do godziny 8:00,

c) zwrot z tytułu nieobecności dziecka dotyczy kosztu całodziennego wyżywienia.

 

6

 

 1. Ilość miejsc w Klubie Malucha „Małe Rączki” wynosi 20.
 2. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.7 pkt.2)
 3. W żłobku opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do dziesięciu godzin dziennie względem każdego dziecka.

 

 

7

 

 1. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy: a) rodzice zalegają z opłatami za pobyt dziecka w placówce za jeden miesiąc, b) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do placówki dłużej niż jeden miesiąc, c) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie “Obowiązki wychowanków”, d) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne z prawdą.

 

 1. Rodzic może odwołać się od decyzji Dyrektora, w terminie 14 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Działalność opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna

 

8

 

 1. W żłobku jest sprawowana opieka nad dzieckiem:

a) w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego z zapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

b) poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.10)

 

 1. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz indywidualnie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

 1. Dziećmi opiekuje się opiekun, który może być wspierany w swojej pracy przez drugiego opiekuna lub osobę do pomocy/wolontariusza, a także przez praktykantów, stażystów, rodziców oraz rodziny dzieci uczęszczających do placówki.

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

9

 

 1. Placówka oferuje wychowankom w ramach czesnego zajęcia dodatkowe: ruchowe, artystyczne, z języka angielskiego.

 

 1. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone zajęcia dodatkowe płatne.

 

 1. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Terminy zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych ustalane są przez Dyrektora i podane do wiadomości rodzicom dzieci.

 

 1. Opłata za zajęcia dodatkowo płatne uiszczana jest bezpośrednio u osoby prowadzącej dane zajęcia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Cele i zadania żłobka

 

10

 

 1. Placówka realizuje następujące cele i zadania:

a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,

c) współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowywaniu ich do podjęcia edukacji w przedszkolu,

 1. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez placówkę w ramach następujących obszarów pedagogicznych:

a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,

b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stworzenie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,

d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,

e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,

i) nauka samodzielności szczególnie podczas posiłków i korzystaniu z toalety.

 

 

11

 

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w placówce:

a) dzieci przebywające w placówce są pod opieką opiekuna i/lub Dyrektora, który również jest opiekunem w placówce,

b) na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci,

c) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe lub płatne dodatkowe organizowane w placówce znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

d) opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

e) każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty,

f) opiekun, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika klubu malucha na zastępstwo na czas swojej nieobecności,

g) opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi,

h) obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. podwyższona temperatura),

i) w przypadku choroby dziecka opiekun nie zapewnia opieki nad dzieckiem, jeżeli choroba została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w placówce, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka, nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

j) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników klubu malucha bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

k) w placówce nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

 

12

 

 1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających w placówce.
 2. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka nie jest zawarta we „wpisowym”.
 3. Obowiązkiem opiekuna jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 4. Wycieczki i spacery poza teren placówki powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Prawa i obowiązki

 

13

 

 

 1. Wychowankowie placówki mają obowiązek:

a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych,

b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce (dotyczy dzieci powyżej 2 roku życia),

c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,

d) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.

 

14

 

 1. Każde dziecko uczęszczające do żłobka ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:

a) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego zgodnie z zasadami higieny,

b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności, opieki i ochrony,

f) partnerskiej-przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,

g) akceptacji i tolerancji jego osoby.

 

 

15

 

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie Statutu Żłobka Klub Malucha “Małe Rączki”,

b) respektowania ustaleń Dyrektora placówki,

c) poszanowanie godności dziecka,

d) wzmacnianie wysiłków placówki skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

e) przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,

f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Klubu Malucha, rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

g) terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,

h) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

16

 

 

 1. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem umieszczonym na tablicy ogłoszeń,

b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

d) wyrażania i przekazywania opiekunom oraz Dyrektorowi placówki wniosków z obserwacji dokonanych na terenie żłobka.

 

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce co najmniej 1 raz w roku lub częściej, na wniosek rodziców lub opiekunów.

 

 

17

 1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 

     ROZDZIAŁ VII

 

Opiekunowie

 

18

 

 

 

 1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w żłobku. (Dz.U. 2013 poz.1457 Art. 16)
 2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną zgodnie z obowiązującymi programami.
 3. Opiekun odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1457 Art.15)
 5. Do zakresu zadań opiekuna należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania,

d) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w placówce i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

e) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

f) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę pomieszczeń,

g) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i edukacji dzieci oraz przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

h) realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,

6. Opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,

b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenie ich w życie placówki.

7. Opiekun ma prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

c) swobody wyboru metod pracy z dziećmi,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

     ROZDZIAŁ VIII

 

Finansowanie

 

 

19

 

 

 1. Działalność placówki finansowana jest przez:

a) rodziców w formie wpisowego oraz czesnego za pobyt dziecka w placówce,

b) dotację unijną

c) darowizny oraz inne środki zewnętrzne.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

20

 

 

 1. Statut Żłobka Klub Malucha „Małe Rączki” obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności tejże placówki: opiekunów, rodziców i pracowników obsługi.
 2. Dyrektor Żłobka może dokonywać zmian w Statucie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.
 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) publikację Statutu na stronie www placówki,

b) możliwość zapoznania się z Statutem w placówce .

4. Statut Żłobka Klub Malucha „Małe Rączki” wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

 

 

Dyrektor żłobka:

 

mgr Olga Olender